కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

FMC Corporation

FMC Coragen Insecticide
local_offer Rs. 3.00ని సేవ్ చేయండి

FMC కొరాజెన్ పురుగుమందు

Rs. 210.00  Rs. 213.00

FMC Affinity Carfentrazone Ethyl 40% DF Herbicide
local_offer Rs. 32.00ని సేవ్ చేయండి

FMC అఫినిటీ కార్ఫెంట్రాజోన్ ఇథైల్ 40% DF హెర్బిసైడ్

Rs. 270.00  Rs. 302.00

FMC-Algrip-Herbicide
local_offer Rs. 20.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Algrip Herbicide - Metsulfuron Methyl 20% WG

Rs. 580.00  Rs. 600.00

FMC-Picxel-Bio-Stimulants
local_offer Rs. 100.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Picxel Bio-Stimulants

Rs. 1,000.00  Rs. 1,100.00

FMC-Legend-Bio-Stimulants
local_offer Rs. 64.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Legend Bio-Stimulants

Rs. 650.00  Rs. 714.00

FMC-Zinatra-700-Plant-Growth-Promoters
local_offer Rs. 850.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Zinatra 700 Plant Growth Promoters

Rs. 1,550.00  Rs. 2,400.00

FMC-Talstar-Insecticide
local_offer Rs. 65.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Talstar Insecticide - Bifenthrin 10% EC

Rs. 800.00  Rs. 865.00

FMC-Corprima-Insecticide

FMC కార్ప్రిమా క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 35% w/w WDG పురుగుమందు

Rs. 1,150.00 

FMC-Azaka-Duo-Fungicide
local_offer Rs. 1,450.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Azaka Duo Fungicide

Rs. 3,500.00  Rs. 4,950.00

FMC-Furastar-Plant-Growth-Regulator
local_offer Rs. 37.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Furastar Plant Growth Regulator

Rs. 800.00  Rs. 837.00

FMC-Covert-Fungicide
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Covert Fungicide - Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

Rs. 390.00  Rs. 395.00

FMC-Chemdoot-Insecticide
local_offer Rs. 1,200.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Chemdoot Insecticide - Emamectin Benzoate 5% SG

Rs. 1,500.00  Rs. 2,700.00

FMC-Sidra-Fungicide
local_offer Rs. 55.00ని సేవ్ చేయండి

FMC Sidra Fungicide - Tebuconazole 10% w/w + Sulphur 65% w/w WG

Rs. 520.00  Rs. 575.00

FMC-Ferterra-Insecticide
local_offer Rs. 17.00ని సేవ్ చేయండి

FMC ఫెర్టెర్రా క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 0.4% GR పురుగుమందు

Rs. 950.00  Rs. 967.00

FMC Marshal Carbosulfan 25% EC Insecticide
local_offer Rs. 734.00ని సేవ్ చేయండి

FMC మార్షల్ కార్బోసల్ఫాన్ 25% EC పురుగుమందు

Rs. 850.00  Rs. 1,584.00

FMC Agricultural Sciences: Innovating for a Sustainable Future

At KisanShop, we are proud to present our exclusive collection of FMC products, a global leader in agricultural sciences known for advancing farming through innovative and sustainable crop protection technologies. FMC's commitment to delivering new solutions to growers worldwide resonates with our mission to support the agricultural community with the best resources available.

Leading the Way with Advanced Solutions

FMC stands at the forefront of agricultural innovation with an industry-leading discovery pipeline that emphasizes sustainable growth and productivity. Their range of products, from unique application systems to modern biological products, is designed to meet the diverse needs of today's farmers and agronomists.

Explore Our FMC Product Range

Our carefully curated selection of FMC products includes:

  • Innovative Crop Protection Technologies: Protect your crops with advanced formulations that ensure optimal growth and yield.
  • Unique Application Systems: Experience precision with FMC's state-of-the-art application technologies, designed for efficiency and effectiveness.
  • Modern Biological Products: Embrace the power of nature with FMC's range of biologicals, offering a sustainable alternative to traditional chemical treatments.

Why Choose FMC Products from KisanShop?

  • Sustainability and Efficiency: FMC's commitment to sustainable agriculture aligns with our vision of offering products that not only boost productivity but also protect the environment.
  • Innovative Solutions: With FMC's continuous focus on R&D, we bring you the latest and most effective solutions for crop protection.
  • Trusted Quality: Every FMC product in our collection is backed by rigorous testing and research, ensuring you receive only the best for your agricultural needs.
  • Nationwide Support: KisanShop ensures that these advanced solutions are accessible to farmers across India, with expert guidance and support just a call away.

Embrace the future of farming with FMC's innovative and sustainable crop protection technologies. Explore our collection today and discover how you can enhance your agricultural practices with solutions designed for modern challenges.

Join us in our journey towards a more productive and sustainable agricultural future with FMC. Shop now and take the first step towards transforming your farming practices for the better.