కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Katyayani Organics

Katyayani Metaxel Fungicide
local_offer Rs. 780.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Metaxel Fungicide - Metalaxyl 35 % WS

Rs. 2,100.00  Rs. 2,880.00

Katyayani Kmycin Fungicide
local_offer Rs. 110.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Kmycin Fungicide

Rs. 210.00  Rs. 320.00

Katyayani Peter Insecticide
local_offer Rs. 180.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Peter Insecticide - Thifluzamide 24% SC

Rs. 450.00  Rs. 630.00

Katyayani Wild Animal Repellent Insecticide
local_offer Rs. 60.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Wild Animal Repellent Insecticide

Rs. 500.00  Rs. 560.00

Katyayani Vasishta Insecticide
local_offer Rs. 90.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Vasishta Insecticide - Chlorantraniliprole 0.5% + Thiamethoxam 1% GR

Rs. 1,100.00  Rs. 1,190.00

Katyayani Mite Free Insecticide
local_offer Rs. 650.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Mite Free Insecticide - Fenpyroximate 5% SC

Rs. 1,650.00  Rs. 2,300.00

Katyayani Ozil Insecticide
local_offer Rs. 40.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Ozil Insecticide - Spiromesifen 22.9% SC

Rs. 370.00  Rs. 410.00

Katyayani Foxy Insecticide
local_offer Rs. 500.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Foxy Insecticide - Fipronil 4% + Thiomethoxam 4% SC

Rs. 1,150.00  Rs. 1,650.00

Katyayani Fantasy Plus Insecticide
local_offer Rs. 170.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Fantasy Plus Insecticide - Fipronil 4% + Acetamipirid 4% w/w SC

Rs. 450.00  Rs. 620.00

Katyayani Aakramak Plus Insecticide
local_offer Rs. 300.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Aakramak Plus Insecticide - Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% w/w SC

Rs. 2,400.00  Rs. 2,700.00

Katyayani Antivirus Insecticide
local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Antivirus Insecticide

Rs. 300.00  Rs. 350.00

Katyayani Nemotode Plus  Bio Pesticide
local_offer Rs. 175.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Nemotode Plus Bio Pesticide - Verticillium chlamydosporium 1% WP

Rs. 500.00  Rs. 675.00

Katyayani Nema Prime Bio Insecticide
local_offer Rs. 138.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Nema Prime Bio Insecticide - Pochonia chlamydposporia 1%

Rs. 280.00  Rs. 418.00

Katyayani  Keechak Insecticide -
local_offer Rs. 179.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Keechak Insecticide - Tolfenpyrad 15% EC

Rs. 720.00  Rs. 899.00

Katyayani Kacin Insecticide
local_offer Rs. 175.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Kacin Insecticide - Abamectin 1.9% Ec

Rs. 650.00  Rs. 825.00

Katyayani Organics: High-Quality Farm Products on KisanShop

Katyayani Organics, renowned for its high-quality organic agricultural products, offers a select range of pesticides, bio-pesticides, and plant nutrients, all available through KisanShop. These products are celebrated for improving crop productivity with their purity and precise composition.

Featured Products from Katyayani Organics

  • Pesticides and Bio-Pesticides: Opt for Katyayani Organics' eco-friendly pesticides and bio-pesticides, designed to effectively control pests while being kind to the environment.
  • Plant Nutrients for Enhanced Growth: Boost your crops with Katyayani's nutrient-rich plant supplements, formulated to support healthy and vigorous growth.

Why Katyayani Organics on KisanShop?

  • Effective and Sustainable Solutions: Products crafted for efficiency in agriculture, with a focus on sustainable and eco-friendly practices.
  • Designed for Maximum Productivity: Tailor-made to cater to the diverse needs of modern farming, enhancing crop yields with high-quality inputs.
  • Commitment to Eco-Conscious Farming: By choosing Katyayani Organics, you contribute to preserving the environment through sustainable agricultural methods.

Shop Katyayani Organics on KisanShop

  • Ease of Access: KisanShop offers a straightforward platform to browse and purchase Katyayani Organics' products.
  • Exclusive Offers and Rewards: Enjoy special deals when shopping for Katyayani Organics products on KisanShop.

Your Destination for Katyayani Organics

  • Turn to KisanShop for Katyayani Organics' products, and bring the benefits of high-quality, sustainable agricultural products to your farm.