కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Biopesticides

Amruth Almite Paecilomyces SP Bio Pesticide

Amruth Almite Paecilomyces SP Bio Pesticide

Rs. 218.00 

Biofix Mitlar Plus Bio-Pesticide

Biofix Mitlar Plus Bio-Insecticide

Rs. 340.00 

Amruth Almax Beauveria SP Bio Pesticide

Amruth Almax Beauveria SP Bio Pesticide

Rs. 218.00 

Coromandel-Azamax-Bio-Insecticide

Coromandel Azamax Bio Insecticide

Rs. 400.00 

Biofix Mitlar E Bio-Insecticide

Biofix Mitlar E Bio-Insecticide

Rs. 550.00 

Amruth Almid Metarhizium SP Bio Pesticide

Rs. 218.00 

Katyayani Nemotode Plus  Bio Pesticide
local_offer Rs. 175.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Nemotode Plus Bio Pesticide - Verticillium chlamydosporium 1% WP

Rs. 500.00  Rs. 675.00

SMG-Dhatu-Bio-Pesticide
local_offer Rs. 300.00ని సేవ్ చేయండి

SMG Dhatu Bio Pesticide - Trichoderma Viride 1.5% W.P

Rs. 350.00  Rs. 650.00

Biofix Pseudo-Guard Bio-Insecticide

Biofix Pseudo-Guard Bio-Insecticide

Rs. 600.00 

Biofix Verti-Guard Bio Insecticide

Biofix Verti-Guard Bio Insecticide

Rs. 900.00 

Katyayani Nema Prime Bio Insecticide
local_offer Rs. 138.00ని సేవ్ చేయండి

Katyayani Nema Prime Bio Insecticide - Pochonia chlamydposporia 1%

Rs. 280.00  Rs. 418.00

Amruth Alestra Verticillium SP Bio Pesticide

Amruth Alestra Verticillium SP Bio Pesticide

Rs. 218.00 

SMG-Ahara-Bio-Pesticide
local_offer Rs. 300.00ని సేవ్ చేయండి

SMG Ahara Bio Pesticide - Pseudomonas 1.0% W.P

Rs. 350.00  Rs. 650.00

Biopesticides Collection at KisanShop

KisanShop proudly presents its Biopesticides Collection, offering natural pest control solutions ideal for the eco-conscious farmer. This range reflects our commitment to sustainable agriculture, balancing effectiveness with environmental care. Chosen for their ability to manage pests while protecting the planet, these biopesticides symbolize our dedication to greener farming practices. With each product, we reaffirm our promise for a healthier, more sustainable agricultural future.

The Benefits of Biopesticides:

  • Environmentally Friendly: Our biopesticides, made from natural sources, guarantee a low impact on the environment. This choice supports a healthier ecosystem and aligns with eco-friendly practices.

  • Precision and Efficacy: Specifically designed to target certain pests, our products minimize unintended effects on other species. This precision helps in effective pest control while safeguarding the surrounding biodiversity.

  • Regulatory Compliance: Every product in our collection meets stringent agricultural regulations. This adherence ensures not only the safety and dependability of our biopesticides but also your peace of mind as a user.

Our Product Range:

KisanShop offers a diverse selection of biopesticides, each designed to cater to different aspects of sustainable pest management:

  • Plant-Based Extracts: These are derived from plants known for their natural pest resistance. Utilizing these extracts harnesses the plant's own defenses against pests, providing a natural and effective pest control solution.

  • Microbial Pesticides: This category includes products that use beneficial microorganisms to combat pests. These microbes work by either directly affecting the pests or by enhancing the plant's ability to resist or tolerate pest attacks, ensuring efficient and targeted pest control.

  • Biochemical Pesticides: These pesticides are made from natural compounds that deter pests. Unlike conventional pesticides, they work through non-toxic mechanisms, such as disrupting the pest's mating patterns or interfering with their ability to locate plants.

Each product in our range is carefully selected to offer both high efficacy and environmental safety, aligning with KisanShop’s commitment to sustainable agriculture.

KisanShop’s Commitment:

At KisanShop, our dedication to providing exceptional service and products is unwavering, with a focus on creating a trusted platform for both vendors and customers:

  • Quality Assurance: In KisanShop, our focus is on delivering excellence. We are dedicated to providing our customers with a selection of the finest biopesticides available, ensuring each product meets the high standards expected by our discerning clientele. Our commitment to quality is unwavering, and we continually strive to offer products that are effective, safe, and environmentally responsible.

  • Expert Consultation: We offer access to agricultural experts who can guide both vendors in listing the best products and customers in making informed purchasing decisions. This ensures a knowledgeable and reliable shopping experience for all.

  • Streamlined Logistics: Our commitment extends to ensuring a smooth and efficient logistics process. We facilitate reliable and timely delivery services for all products listed on our platform, covering a wide range of operational regions.