కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Tropical Agro

Tropical Agro Tag Ride Acetamiprid
local_offer Rs. 35.00ని సేవ్ చేయండి

ట్రాపికల్ ఆగ్రో ట్యాగ్ రైడ్ ఎసిటామిప్రిడ్ 20% SP పురుగుమందు

Rs. 165.00  Rs. 200.00

Tropical-Agro-Tagxone-Insecticide
local_offer Rs. 31.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tagxone Insecticide - Thiamethoxam 25% WG

Rs. 230.00  Rs. 261.00

Tropical-Agro -Tag-Bio-Biostimulant
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Bio Biostimulant

Rs. 300.00  Rs. 305.00

Tropical Agro Nasa Organic Growth Manure
local_offer Rs. 30.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Nasa Organic Growth Manure

Rs. 320.00  Rs. 350.00

Tropical-Agro-Tag-Topper-Fertilizer
local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Topper Fertilizer

Rs. 450.00  Rs. 500.00

Tropical-Agro-Tagmycin-Bactericide
local_offer Rs. 10.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tagmycin Bactericide

Rs. 220.00  Rs. 230.00

Tropical-Agro-Humacid-Organic-Manure

Tropical Agro Humacid Organic Manure

Rs. 280.00 

Tropical-Agro-Phantom-Gold
local_offer Rs. 10.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Phantom Gold + Organic Growth Promoters

Rs. 410.00  Rs. 420.00

Tropical-Agro-Nano-NPK-Fertilizer

Tropical Agro Nano NPK Fertilizer

Rs. 330.00 

Tropical Agro Tag Azad Fungicide
local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Azad Fungicide - Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG

Rs. 480.00  Rs. 530.00

Tropical-Agro-Tag-Mix-Herbicide
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Mix Herbicide

Rs. 180.00  Rs. 185.00

Tropical-Agro-Tagquit-Herbicide

Tropical Agro Tagquit Herbicide - Paraquat Dichloride 24% SL

Rs. 286.00 

Tropical-Agro-Tag-Poly-Herbal-Disease-Protection
local_offer Rs. 150.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Poly Herbal Disease Protection

Rs. 750.00  Rs. 900.00

Tropical-Agro-Tag-Bionik-Bio-Fertilizer

Tropical Agro Tag Bionik Bio Fertilizer

Rs. 690.00 

Tropical-Agro-Tag-Sil-Fertilizer
local_offer Rs. 55.00ని సేవ్ చేయండి

Tropical Agro Tag Sil Fertilizer

Rs. 750.00  Rs. 805.00

Tropical-Agro-Tag-Teem-Fungicide

Tropical Agro Tag Teem Fungicide

Rs. 278.00 

Explore Tropical Agro Products on KisanShop

Discover a wide selection of agricultural solutions from Tropical Agro available on KisanShop. Tropical Agro is renowned for its diverse range of products that cater to the needs of modern agriculture, spanning chemical, biological, and organic farming. As one of the leading Indian brands in the crop protection and plant nutrition segment, Tropical Agro is dedicated to addressing the global challenges of food security, safety, and soil health preservation.

Offering Advanced Agricultural Solutions

The product lineup from Tropical Agro on KisanShop includes:

  • Biological Pesticides: For managing pests effectively while minimizing environmental impact.
  • Fungicides: Designed to protect crops from fungal diseases, ensuring healthy growth.
  • Bio-Organic Fertilizers: Providing plants with essential nutrients in an environmentally friendly way.
  • Bio-Stimulants: Natural formulations aimed at enhancing plant resilience, vigor, and yield.
  • Organic Nutrients: Essential for the balanced growth of crops, delivered through sustainable means.

Meeting Global Agricultural Needs

The range of Tropical Agro products available through distributors on KisanShop reflects a commitment to sustainable farming practices. These products are developed to enhance crop yield and quality, supporting the global imperative for food security and environmental stewardship.

Why Shop Tropical Agro Products on KisanShop?

  • Comprehensive Selection: A broad array of Tropical Agro products to meet various agricultural needs.
  • Focus on Sustainability: Products that support sustainable farming practices, contributing to a healthier planet.
  • High Standards of Quality: Each product is selected for its effectiveness and safety, aligning with the highest industry standards.
  • Accessible Solutions: Through KisanShop, these advanced agricultural solutions are made easily available to farmers across India.