కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Coromandel Gromor 28:28:0 Fertilizer

Rs. 330.00 Rs. 330.00
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Coromandel
 • Product Name: Gromor 28:28:0 Fertilizer
 • Active Ingredient: NPK 28:28:0

Recommended Dosage:

 • Paddy: 75-85 kg/acre
 • Cotton: 175-200 kg/acre
 • Chilly: 85-100 kg/acre
 • Vegetables: 100-200 kg/acre

Features and Benefits:

 • Balanced Nutrition: Delivers high Nitrogen and Phosphate in a 1:1 ratio, providing crops with the ideal start and sustained growth.
 • Enhanced Growth: Promotes early and profuse tillering in paddy and branching in other crops, leading to more flowering and fruiting.
 • Root Recovery: Aids in the quick recuperation of roots damaged during the transfer from nursery to main field in paddy, ensuring a smooth transition.
 • Prolonged Greenness: Ensures a longer availability of Nitrogen, maintaining prolonged greenness and vitality of plants.
 • Versatility: Suitable as both basal and top-dressing fertilizer, making it a versatile choice for various stages of crop growth.
 • Environmental Compatibility: Designed to be safe with minimal impact on the ecosystem, supporting sustainable farming practices.

Ideal For:

Gromor 28:28:0 Fertilizer is recommended for a broad spectrum of crops, including Paddy, Cotton, Chillies, Sugarcane, and Vegetables. Its comprehensive nutrient profile and high efficiency make it an indispensable tool for enhancing crop yield and quality across diverse agricultural settings.

Application Guidelines:

To achieve optimal growth and yield, adhere to the crop-specific recommended dosage. Gromor 28:28:0 can be applied as a basal fertilizer at the time of sowing or as a top dressing during the critical growth stages of the crop. Ensure even distribution to maximize nutrient availability and uptake.

Coromandel's Gromor 28:28:0 Fertilizer embodies the pinnacle of nutritional science, offering an all-encompassing solution for crop nutrition. With its potent NPK ratio and specialized formulation, Gromor 28:28:0 stands as a pillar of agricultural success, ensuring that your farming endeavors are marked by bountiful harvests and exceptional crop health.

Coromandel Gromor 28:28:0 Fertilizer
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.