కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Wolf Garten Power Cut Saw 370 Steel Tools

Rs. 2,200.00 Rs. 2,500.00
local_offer Rs. 300.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Wolf Garten
  • Variety: Power Cut Saw 370
  • Blade Length: 37 cm - Engineered for precision to ensure clean and efficient cuts across a variety of agricultural tasks.
  • Dimensions: Optimally designed at 67x16x15 cm, combining comfort with easy maneuverability for agricultural applications.
  • Net Weight: At a mere 410 gm, its lightweight nature ensures user comfort and minimal fatigue during extended use.

Unparalleled Performance for Farming Tasks:

The Wolf Garten Power Cut Saw 370 stands as a testament to the brand's commitment to quality, efficiency, and user satisfaction in agricultural tool design. Whether tasked with pruning fruit trees, eliminating unwanted shrubs, or undertaking various farm management activities, the Power Cut Saw 370 delivers with unmatched reliability.

Key Advantages:

  • Precision Cutting: The 37 cm blade is meticulously crafted to make clean, efficient cuts, enhancing the health and aesthetics of your agricultural projects.
  • Comfort and Maneuverability: Its compact design ensures ease of use, allowing for precise control and reducing physical strain during operation.
  • Lightweight Durability: Despite its light weight, the Power Cut Saw 370 does not compromise on strength, providing a durable solution to your cutting needs without the added bulk.
  • Versatile Utility: Ideal for a wide range of farming tasks, this saw is an essential addition to any farmer's toolkit, designed to meet the diverse demands of modern agriculture.

Your Farming Companion:

The Power Cut Saw 370 by Wolf Garten is more than just a tool; it's a durable companion designed to enhance the efficiency and quality of your agricultural endeavors. Its reliability, coupled with the innovative design, ensures both efficiency and longevity, making every investment in Wolf Garten tools a step towards enhanced farming productivity.

Invest in the Wolf Garten Power Cut Saw 370 today and experience the difference in quality and performance that comes with one of the most trusted names in agricultural tools. Elevate your farming toolkit with this versatile saw and embrace a future of effortless precision and sustainable productivity.

Wolf Garten Power Cut Saw 370 Steel Tools
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.