కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Krushi Ratna Micronutrients

Rs. 310.00 Rs. 350.00
local_offer Rs. 40.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 120.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Krushi Ratna
  • Dosage: 2 ml/ltr of water
  • Technical Name: Micronutrients Mixture Zn-3% Fe-2% Mn-1.0% B-0.5%

Samarth Krushi Ratna stands as a beacon of innovation in micronutrient fertilization, specifically formulated to meet the rigorous demands of modern agriculture.

Benefits:

  • Specialized Nutrient Formula: Tailored to the specific needs of crops grown in black soils with an alkaline reaction, particularly in Karnataka state.
  • Comprehensive Nutrient Profile: A potent blend of micronutrients, amino acids, humic acids, and fulvic acids, designed to fulfill the comprehensive nutrient requirements of crops.
  • Enhanced Root Development: Promotes the growth of strong, healthy roots, leading to more vigorous crop growth.
  • Improved Crop Immunity: Strengthens plants' natural defenses against pests and diseases, contributing to overall crop health.
  • Growth Stimulation: Encourages enhanced growth and development, culminating in significantly higher yields and improved crop quality.

Crop Recommendations:

  • Versatile Application: Though ideal for all crop types, Krushi Ratna's unique formulation makes it especially beneficial for crops requiring an extra boost in nutrient absorption and growth performance.

Why Choose Samarth Krushi Ratna?

Opting for Samarth Krushi Ratna Micronutrients is a strategic choice for those seeking to maximize their crop yield and quality through optimal nutrition. Its specialized formula not only addresses the micronutrient needs of crops but also enhances their growth, immunity, and overall health, ensuring a bountiful harvest.

Elevate Your Crop Performance with Samarth Krushi Ratna

Incorporating Samarth Krushi Ratna Micronutrients into your crop care regimen represents a commitment to achieving agricultural excellence. This powerful micronutrient fertilizer is your ally in nurturing healthier, more productive crops, capable of thriving under various environmental conditions. Trust in the advanced formulation of Krushi Ratna for a noticeable improvement in your agricultural productivity.

Samarth Krushi Ratna Micronutrients
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.